ఆలోచించు ప్రియా… – కవిత

ఆలోచించు ప్రియా... - కవిత

నువ్వు నింగి – నేను నేల ఎప్పటికీ 

మనం కలవలేమన్నావు

కానీ ఆ అనంతకాశంలో భూమి ఒక బిందువని మరచిపోయావా….

నువ్వు సముద్రం – నేను నది 

మనకు సరిపడదన్నావు

కానీ చివరకు నది కలిసేది ఆ సముద్రంలోనే

అని మరచిపోయావా….

నువ్వు కొండ – నేను లోయ

మనిద్దరికీ పొసగదన్నావు

కానీ కొండ లోయ రెండూ

విడదీయరానివని మరచిపోయావా….

నువ్వూ నేనూ ఇంద్రధనుస్సులోని రెండు రంగులం మాత్రమేనన్నావు

కానీ ఈ రెండు రంగులు లేకపోతే

ఆ ఏడు రంగుల హరివిల్లుకి అర్థమే 

లేదని మరచిపోయావా….

నువ్వు వేరు నేను వేరు అన్నావు

కానీ నా ప్రాణమే నీవు అయినప్పుడు

మనం వేరెలా అవుతాం??

ఆలోచించు ప్రియా..

ఒక్కసారి ఆలోచించు…

1 thought on “ఆలోచించు ప్రియా… – కవిత”

Comments are closed.