Aasa Aasa Aasa – Telugu Kavita

Aasa Aasa Aasa - Telugu Kavita

5 thoughts on “Aasa Aasa Aasa – Telugu Kavita”

  1. బాగుందండి సవిత గారు… ఆశే అన్నిటికి మూలం … మరియు ఆ ఆశే వినాశనానికి కూడా కొన్ని సంధర్భల్లో మూలం… నిజమే ఆశ ఆశ ఆశే… బాగా చెప్పారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *