స్వప్నములు (కలలు) – వాటి అర్థాలు

“స్వప్నములు”(కలలు/డ్రీమ్స్-Dreams) అనేవి నిజమా? అబద్దమా?కలలో వచ్చేవి జరుగుతాయా?అని నన్ను అడిగితే…నాకు వచ్చిన కలల ను బట్టి నేను ఇక్కడ నా అభిప్రాయాన్ని మీతో చెప్తాను.ముందుగా నాకు వచ్చిన…

Continue Reading →