ముఖచిత్రం… కథ | 7-2017

   ఈ మాసం ముఖచిత్రంను కూడా గత మాసం మాదిరిగానే అన్ని రచనలను కలిపి ఒకే చిత్రంగా రూపొందించాము. కానీ ఈసారి ముఖచిత్రానికి ఒక రూపం ఇవ్వడానికి…

Continue Reading →