బాల గేయం

పిల్లల్లారా పిడుగుల్లార రారండి

పసిడి పలుకులే వినరండి

సూర్యుడు తూర్పున ఉదయిస్తాడు

జగతిన వెలుగులు నింపేస్తాడు

బాలల్లారా బుడతల్లారా రారండి

బంగారు మాటలు వినరండి

మేఘాలు చినుకులు రాల్చేనండి

పుడమిన విత్తులు మొలకెత్తునండి

కూనల్లారా కిరణాల్లారా రారండి

కనకపు వాకములు వినరండి

మొక్కలెన్నో నాటండి

పచ్చని పకృతిని కాపాడండి

చిరుతల్లారా చిన్నారుల్లార రారండి

స్వర్ణపు సుభాషితాలు వినరండి

నదులను కాలుష్యం నుండి కాపాడండి

రత్నాల భారతిని ముందుంచండి 

1 thought on “బాల గేయం”

Comments are closed.