శ్రీ రా‌మ శరణగతీ

-కొంకటి సందీప్ కుమార్ నానసికంబును బట్టిపీడెన్ ,  నోక్క వ్యాధి.. దయఉంచి తెల్పున్ , ఉపక్రమముల్.. శ్రీ రామచంద్రుని నామముల్ రుచింపకుండెన్ కదా… కాదు..! కాదు…! నొక్క…

Continue Reading →

మది…

– శ్రీ కంఠ.శ్రీధర్ గగనం లోని విహంగాలు తిరిగి గూడు చేరుతున్న… మదిని దాటిన తలంపు భువిని చేరటమేలేదు….   ఆటుపోట్లతో అల సంద్రమున తీరం తాకుతున్న…..…

Continue Reading →

ఎవరు… గ్రహాంతరవాసులా? – ఎ-6

 – బి. అఖిల్ కుమార్ జవాన్లను దృష్టి మరల్చి అడవిలోకి వచ్చారు వినీత్, కాత్యాయని. “అడవిలోకి వచ్చేసాం. పద లోపలి వెళదాం” అంది చుట్టూ చూస్తూ. “బట్…

Continue Reading →