చిన్నది

-వినోద్ గతాన్ని గుర్తు చేసి చిత్రవధ చేస్తుంది ఆ పిల్ల…. క్షణం తీరికలేకుండా గుర్తుకొచ్చి, ఊపిరాడకుండా చేస్తుందీ ఆ పిల్లే….. నేనంటే ఇష్టమని అందమైన అబద్దాన్ని తనకంటే…

Continue Reading →

ముగింపు…

-ఉడుత డింపుల్ శ్రీవల్లి ఇక అన్నింటిని మరచి.. ఓ నూతన జీవనకారకానికి అడుగులు మొదలయ్యాయి.. క్షణకాలంలో లోచించిన లోచనలు కూడా నన్ను వదిలేలి..అనాలోచితకాలుగా మారి.. తీవ్ర ఒత్తిడిని…

Continue Reading →

కలగంటి…

-సి. నవీన్ కుమార్. కలగంటి కలలోనే చైతన్యమనే కాంతిని గంటి, ఉప్పెనవలె ఉద్యమిస్తున్న రైతుల ప్రభంజనం గంటి, అవినీతి రాబందుల రెక్కలు తెగపడటం చూడగా గంటి ,…

Continue Reading →

శ్రీ రా‌మ శరణగతీ

-కొంకటి సందీప్ కుమార్ నానసికంబును బట్టిపీడెన్ ,  నోక్క వ్యాధి.. దయఉంచి తెల్పున్ , ఉపక్రమముల్.. శ్రీ రామచంద్రుని నామముల్ రుచింపకుండెన్ కదా… కాదు..! కాదు…! నొక్క…

Continue Reading →