రైతు – కవిత

పగలనక రేయనక శ్రమజల్లులు కురిపించి కరముల కండలు కరిగించి బతుకు పంటను పండిస్తే..!! వారి ఆశలను నీర్జివం చేసి కరువు రక్కసి కాటేస్తుంటే హృదయలోకం చిద్రమైనది ప్రాణం శూన్యాన్ని కౌగిలించుకున్నది..!!…

Continue Reading →