వర్షం – కవిత

నిశ్శబ్ధ పచ్చని  పైరు ఆహ్వానం తో మట్టి పంపిన సందేశం తో చల్లని గాలుల వింజామరాలతో ఒక నేస్తం వచ్చింది ఉత్సాహం తో ఆనందాన్ని ఇవ్వడానికి వర్షం…

Continue Reading →