అక్షర అరవిందాలు – కవిత

చక్కని మాటలు నీ వమ్మ, నీ చక్కని మాటలు చాలమ్మా చల్లని చూపులు  నీ వమ్మ, నీ చల్లని చూపులు చాలమ్మ, మంచిగ నవ్వులు నీ వమ్మ,…

Continue Reading →