నక నక – హాస్య కవిత

కడుపులో నక నక! తిండి తిందామని రెస్టారెంట్ కెలితే చక చక! తెలీని ఐటమ్ ఏదో ఆర్డర్ చేస్తే టక టక! అది నన్ను చూసి వెక్కిరిస్తూ…

Continue Reading →