శ్రీ రా‌మ శరణగతీ

నానసికంబును బట్టిపీడెన్ ,  నోక్క వ్యాధి.. దయ ఉంచి తెల్పున్ , ఉపక్రమముల్.. శ్రీ రామచంద్రుని నామముల్ రుచింపకుండెన్ కదా… కాదు..! కాదు…! నొక్క జిహ్వాము కాదు….…

Continue Reading →