గురువు – కవిత

గురువంటే అందరికీ గురి! విద్యా దానం అందించడంలో వారికి వారే సరి! విద్యను మించిన లేదు సిరి! విద్యా దానం అందించే గురువులందరికీ నమాస్సుమాంజలి మరొక్క పరి!!!

Continue Reading →