Chaduvu – Telugu Kavita

Chaduvu - Telugu Kavita

15 thoughts on “Chaduvu – Telugu Kavita”

  1. మానవ సేవే మాధవ అన్న రీతిలో.. నేర్చిన జ్ఞానాన్ని పది మందికి చెప్పడంలోనే ఉంటుంది మనము నేర్చుకున్న జ్ఞానానికి అసలైన అర్థం. చక్కటి కవిత సవిత.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *