చిన్నది

-వినోద్
గతాన్ని గుర్తు చేసి చిత్రవధ చేస్తుంది
ఆ పిల్ల….
క్షణం తీరికలేకుండా గుర్తుకొచ్చి,
ఊపిరాడకుండా చేస్తుందీ ఆ పిల్లే…..
నేనంటే ఇష్టమని అందమైన అబద్దాన్ని
తనకంటే అందంగా చెప్పింది కూడా ఆ పిల్లే….
నా కన్నీటి జడివానకు
ఉరుము తానే….. మెరుపు తానే…..
ఊపిరి సలుపనీదు….
ఊహాకసలే అందదు…..
ఇన్ని చేసిన ఆ చిన్నది
నా మనసునిండా దాగి ఉన్నది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *