Kshanam Kshanam – Telugu Kavita

Kshanam Kshanam - Telugu Kavita

8 thoughts on “Kshanam Kshanam – Telugu Kavita”

  1. క్షణ క్షణం నిరీక్షణ అంటూ ప్రేమను తెలుపుతూ , నిరీక్షణ ఒక పరీక్షా అంటూ .. ఎదురు చూపులో పడే వేదనని తెలుపుతూ , రావాలి తక్షణం అంటూ ఆశను , రాకపోతే పడే ఆరాటం తెలుపుతూ , వోచెంతవరకు ఎదురుచుస్తువుంటనంటూ వారిమీద గల ప్రగాడ ప్రేమను తెలుపుతూ బాగుందండి , సవిత గారు

  2. నా వ్యూ పాయింట్ లో … మీ కవితలో చాలా పెద్ద భావం ఉంది. కవితతో పాటు కవిత యొక్క ప్రాస కూడ బాగుంది సవిత గారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *