నక నక – హాస్య కవిత

Author
Sukumar Atla

Last Updated on

కడుపులో నక నక!

తిండి తిందామని రెస్టారెంట్ కెలితే చక చక!

తెలీని ఐటమ్ ఏదో ఆర్డర్ చేస్తే టక టక!

అది నన్ను చూసి వెక్కిరిస్తూ నవ్వింది పక పక!

Leave a Reply