Pulakinta – Telugu Kavita

Pulakinta - Telugu Kavita

5 thoughts on “Pulakinta – Telugu Kavita”

  1. మీ కవిత చదివాక మరో మారు పున్నమి వెన్నలను గుర్తుకు తెప్పించారు వెన్నల్లో నిలబడీ చూట్టూ చూస్తూ ఆస్వాదించిన అనుభూతుల్ని గుర్తు తెప్పించింది మీ కవిత నాకు. నైస్ అండీ.a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *