శ్రీ రా‌మ శరణగతీ

Author
Konkati Sandeep Kumar

Last Updated on

నానసికంబును బట్టిపీడెన్ ,  నోక్క వ్యాధి..

దయ ఉంచి తెల్పున్ , ఉపక్రమముల్..

శ్రీ రామచంద్రుని నామముల్ రుచింపకుండెన్ కదా…

కాదు..! కాదు…! నొక్క జిహ్వాము కాదు….

నిండా  కర్మ-జ్ఞ్యనిఇంద్రియముల్ బట్టిపిడెన్,

ఆటి  వ్యాధి చేత…!

ఈటి పీడాను పీడింపీ పారద్రోలరాదయ్య…

యప్పుడ‌యినా నిను మనసారా కొలుదునునెమో, పాహి పాహి యని..  

పాహిమాం శ్రీరామచంద్ర..!!

Leave a Reply