తోలిప్రేమ – గేయం

పల్లవి: నా మనసుకు నచ్చిన అందం 

          చూస్తె మరువని రూపం

          కనివిని ఎరుగని పరువం

          నా ముందే మెరిసేలే

          నా కలలకే దొరికేలే…

చరణం 1: నిన్ను చూసిన క్షణమంటే

          ఉప్పెనలా ఆనందం ఉప్పొంగే

          ఎందుకో తెలియని ఫీలింగే

          నిన్ను మరి మరి చూడమంటుందే

          నేనేరుగని నా మనసందే

          నీ రూపం తోలచివేస్తోందే

చరణం 2: నీ చిరునవ్వుల చిరుజల్లే

          బాధను చూపే సుఖమల్లే

          ఎద అంచున ప్రేమల్లే

                              అనిపిస్తుంటే…

          మనసెరుగని వైనం

          మాటలకందని భావం

          గుండెల్లో తలపిస్తుంటే…

పల్లవి: నా మనసుకు నచ్చిన అందం

          చూస్తె మరువని రూపం

          కనివిని ఎరుగని పరువం

          నా ముందే మెరిసేలే

          నా కళ్ళకే దొరికేలే