విప్రు వైశ్యులు – కర్మ ఫలాలు – పద్య రచన

Author
Sudhakar Babu Tirumalasetti

Last Updated on

విప్రు వైష్యులనుచు వెలిగె నా దినములు

మేథ పెరిగె మునులు మేలు సేసె

కరి కొకరు నిలిచి ద్దికతొ మెలిగె

నిషి మారె నేడు మత మరచె.

 

నసులూసు లాడ మాటలు పుట్టగ

నసు గాయ పరచ మాట లాడ

నిషి కెందుకింక మాటల పేటిక

మౌన మున్న మేలు మౌని లాగ

 

ర్మ కారణములు నరారు మనుజులు

ర్మ లేని జీవి లగదిలలొ

ర్మమనుభవింప లిగె గంగ సుతుడు

ర్మ ముడుగు నాడు కాలముడుగు

 

పాప పుణ్య ఫలము పోవునా ఇలయందు

గంగ నదమున మునుగంగా పోదు

రంగ సదనమందు రాణించినను రాదు

మాయమౌ మలినము మంట యందు.

Leave a Reply